Both our privacy policy and the general terms and conditions have been written out in Dutch as Such Ease is located in the Dutch speaking part of Belgium.
Read the English translated version of the privacy policy here
Read the English translated version of the general terms and conditions here.

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Such Ease, gevestigd aan Lodewijk Van Berckenlaan 114 bus 1 2600 Antwerpen, is gebonden door deze algemene voorwaarden.

Contactgegevens:

www.suchease.com

Lodewijk Van Berckenlaan 114 bus 1 2600 Antwerpen

Gsm nummer: +323 8 084 748

Molembia Bolingoli, Emeraude is de verantwoordelijke voor gegevensbescherming van Such Ease Hij is te bereiken via info@suchease.com


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Such Ease, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Lodewijk Van Berckenlaan 114 bus 1 2600 Antwerpen, BTW BE0732484414 , RPR 0732.484.414, (hierna ‘Such Ease’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Such Ease moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Such Ease aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien de prijs niet vooraf kan worden berekend, moet u de manier vermelden waarop de prijs moet worden berekend.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. U moet hier of op uw website alle extra vracht-, leverings- of portokosten en eventuele andere kosten die de Klant zal moeten betalen vermelden. Indien deze kosten niet vooraf kunnen worden berekend, moet u het feit dat er eventueel dergelijke extra kosten verschuldigd kunnen zijn vermelden.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Such Ease niet. Such Ease is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Such Ease is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Such Ease. Such Ease kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Hier moet u een zo concreet mogelijke beschrijving geven van:

  • De klant kiest zijn product(en) en drukt daarna op afrekenen
  • De klant drukt op afrekenen
  • De klant kiest zijn betaalmethode
  • De klant doet de betaling
  • Such Ease verwerkt de bestelling

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen (aanvullen / schrappen waar nodig, en tevens de eventuele kosten verbonden aan het gebruik ervan aangeven):

  • via kredietkaart
  • via bankkaart
  • via paypal

Such Ease is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Levering.

De uitvoering van de overeenkomst ten aanzien van de levering valt ten verantwoordelijkheid van Bpost. De levering wordt verzonden via Bpost. U wordt op de hoogte gesteld van de aanbieding tot levering aan Bpost. Vanaf het punt van aanbieding aan de verzendingsdiensten is Such Ease niet meer aansprakelijk voor leveringsproblemen omtrent uw product. Indien de verzendingsproblemen te wijten zijn aan fouten veroorzaakt door Such Ease, dan zal Such Ease tussenkomen. De bewijzen hieromtrent dient men als klant aan te leveren, louter wijzen op het nalaten van Bpost is hierbij niet voldoende. Door akkoord te gaan met deze voorwaarde gaat u dus ook akkoord met deze beperkte aansprakelijkheid.

Levertijd.
Voor 3 uur besteld zelfde dag nog opgestuurd.
Voor het Belgische binnenland bedraagt de verzendingstijd een normale duur van 1 tot 2 werkdagen, hierbij moet men rekening houden met de mogelijke vertraging die kan worden opgelopen door toedoen van Bpost, waar Such Ease niet aansprakelijk voor kan worden gesteld.
Voor Nederland bedraagt de verzendingstijd een normale duur van 1-5 werkdagen. Ook hier kan er vertraging oplopen door toedoen van Bpost, waar Such Ease niet aansprakelijk voor kan worden gesteld.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland.

De levering gebeurt door aanbieding aan Bpost, kosten vermeld in de verzendingskosten.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Such Ease.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Such Ease.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Such Ease te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Such Ease.

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Such Ease, gevestigd aan Lodewijk Van Berckenlaan 114 bus 1 2600 Antwerpen via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Such Ease heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Such Ease, gevestigd aan Lodewijk Van Berckenlaan 114 bus 1 2600 Antwerpen.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Such Ease zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Such Ease alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Such Ease op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Such Ease wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Such Ease geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Such Ease
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Such Ease zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Such Ease is bereikbaar op het telefoonnummer +32 via e-mail op […] of per post op het volgende adres Lodewijk Van Berckenlaan 114 bus 1 2600 Antwerpen. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Such Ease beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Such Ease zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Such Ease respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:  de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Such Ease, Lodewijk Van Berckenlaan 114 bus 1 2600 Antwerpen, e-mailadres, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Such Ease, Lodewijk Van Berckenlaan 114 bus 1 2600 Antwerpen, e-mailadres].

Verdere specificaties omtrent uw privacy, kan uw uitgebreid lezen in onze privacyverklaring

Artikel 12: Gebruik van cookies

Voor informatie hieromtrent verwijzen wij u door naar onze privacyverklaring.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Such Ease om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Such Ease. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant,
dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan [Such Ease, Lodewijk Van Berckenlaan 114 bus 1 2600 Antwerpen, e-mailadres] :

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.